Regulamin

  §1 WYDARZENIA

1. Organizatorem wydarzeń Inwestorki.pl jest Katarzyna Dziubałka z siedzibą w Warszawie, ul. Madziarów 4 (04-444), zarejestrowany w CEIDG dnia 1.10.2013 roku, NIP: 9521953807, REGON: 146868277.

2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zakup biletu przez stronę www.inwestorki.pl bądź przez zgłoszenie uczestnictwa przez email biuro@inwestorki.pl oraz opłacenie faktury VAT.

3. Usługi świadczone są zgodnie z opisem danej Usługi w Sklepie, a Regulamin znajduje zastosowanie w przypadku gdy dane zagadnienie nie zostało opisane w opisie Usługi. Cena obejmuje świadczenia znajdujące się̨ w wybranym pakiecie.

4. Wydarzenie odbywa się w terminie wskazanym w opisie Wydarzenia na stronie Sklepu, przy czym w uzasadnionych przypadkach data Wydarzenia może ulec zmianie, a Inwestorki.pl dokłada wszelkiej staranności by Wydarzenie odbyło się w nowej dacie dogodnej dla Klienta. W przypadku, gdy Inwestorki.pl dokonuje zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn losowych i niezależnych, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zmianie terminu Wydarzenia. W razie skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia Klientowi przysługuje zwrot ceny Wydarzenia. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z którego/której Klient dokonał płatności, o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności. Informacja o zmianie terminu Wydarzenia jest przesyłana przez Inwestorki.pl za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Brak udziału w Wydarzeniu przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta nie uprawnia Klienta do udziału w innym Wydarzeniu (także w Wydarzeniu o tożsamej treści i charakterze, które odbywa się w innym terminie). W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot ceny.

6. W razie udostępnienia przez Inwestorki.pl treści i materiałów zgodnie z opisem Wydarzenia przed terminem Wydarzenia w ramach zawartej Umowy i przed upływem terminu prawa odstąpienia i na żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Umowę w tym zakresie uważa się za wykonaną. Oznacza to, że w tym zakresie prawo odstąpienia nie przysługuje. W takim wypadku wartość udostępnionych treści i materiałów jest odliczana od zwracanej Klientowi ceny.

7. Inwestorki.pl w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu Umowy, gdy przedmiotem Umowy jest Wydarzenie i w miarę możliwości administracyjnych i organizacyjnych swojego przedsiębiorstwa, przy czym prawo zmiany może wiązać się z koniecznością opłacenia przez Klienta zryczałtowanej kwoty kosztów poniesionych przez Inwestorki.pl w związku ze zmianą (kwota ta jest wskazywana przez Inwestorki.pl podczas zgłoszenia chęci zmiany przez Klienta). Klient zgłasza chęć zmiany przedmiotu Umowy i udziału w innym Wydarzeniu nie później niż 10 dni roboczych przed Wydarzeniem, w którym chce wziąć udział kierując wiadomość na adres e-mail biuro@inwestorki.pl Inwestorki.pl potwierdza przyjęcie zgłoszenia i przekazuje niezwłocznie informację o tym, czy zmiana przedmiotu Umowy (udział w innym Wydarzeniu) jest możliwa i jakie opłaty się z tym wiążą.

9. Klient nie ma prawa rozwiązania umowy, której przedmiotem jest Wydarzenie po odbyciu się Wydarzenia w terminie zgodnym z Umową, o ile w opisie Wydarzenia nie wskazano inaczej.

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.

§2 ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU (M.IN. SZKOLENIU, KONFERENCJI)

1. Inwestorki.pl jest organizatorem Wydarzeń o charakterze szkoleń, warsztatów czy konferencji, a Klient ma możliwość wzięcia udziału w danym Wydarzeniu i może dokonać zakupu poprzez Sklep.

2. Program i harmonogram danego Wydarzenia jest każdorazowo określony w opisie Wydarzenia na stronie Sklepu. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności program i harmonogram Wydarzenia może ulec zmianie, przy czym Inwestorki.pl poinformuje o takiej zmianie niezwłocznie Klienta.

3. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany by nie podejmować żadnych działań mogących zakłócić przebieg prelekcji w ramach Wydarzenia, w szczególności:

a) nie utrudniać swoim zachowaniem pracy prelegentów, np. poprzez uporczywe przerywanie jego wypowiedzi lub wygłaszanie własnych komentarzy i opinii niezwiązanych z tematem wykładu;

b) nie oddziaływać w jakikolwiek sposób na sprzęt elektroniczny czy systemy informatyczne Inwestorki.pl lub prelegentów lub innych uczestników w sposób mogący uniemożliwić lub utrudnić prowadzenie wykładu;

c) nie naruszać dóbr osobistych prelegentów, innych uczestników lub osób trzecich;

d) nie utrwalać w jakikolwiek sposób przebiegu wykładów bez uzyskania uprzedniej zgody Inwestorki.pl

4. W przypadku stwierdzenia podjęcia przez uczestnika choćby jednego z działań wskazanych powyżej:

a) prelegent może wykluczyć uczestnika z prowadzonego przez siebie wykładu;

b) Inwestorki.pl może wykluczyć uczestnika z Wydarzenia.

5. Koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia, koszty zakwaterowania i inne koszty związane z udziałem w Wydarzeniu pokrywa samodzielne Klient.

6. Klient zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność i udział w Wydarzeniu poprzez okazanie ważnego Inwestorki.pl dowodu zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Wydarzenie (np. bilet przesyłany przez Inwestorki.pl na adres e-mail po zawarciu Umowy) lub jego przedstawicielom na odpowiednio oznaczonym stanowisku rejestracji uczestników Wydarzenia. Dotyczy to także prelegentów, sponsorów, mediów i innych osób chcących wziąć udział w Wydarzeniu.

7. O ile w opisie Wydarzenia nie wskazano inaczej, uczestnik Wydarzenia o charakterze stacjonarnym po potwierdzeniu swojej obecności otrzyma identyfikator oraz materiały startowe.

8. Inwestorki.pl ma prawo do odmowy wstępu na teren Wydarzenia osobom nietrzeźwym lub pod wpływem innych substancji odurzających, osobom agresywnym lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu uczestników i prelegentów. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot ceny ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Wydarzenie.

9. Zakazane jest wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych na teren Wydarzenia, w szczególności broni palnej, innej broni, narzędzi ostrych, środków odurzających czy alkoholu. Inwestorki.pl zachowuje prawo do kontroli przedmiotów wnoszonych na teren odbywania się Wydarzenia. W razie stwierdzenia niedozwolonych przedmiotów Inwestorki.pl nie zapewnia ich depozytu. Odmowa wstępu na teren Wydarzenia z uwagi na posiadanie niedozwolonych przedmiotów nie daje Klientowi prawa do domagania się zwrotu ceny ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

10. Uczestnicy Wydarzenia o charakterze stacjonarnym zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu odbywania się Wydarzenia, jak również stosować się do zaleceń obsługi Wydarzenia.

11. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób kulturalny, niezakłócający przebiegu Wydarzenia porządku publicznego, nienarażający innych uczestników na niebezpieczeństwo, nienaruszający dóbr osobistych innych uczestników, niewpływający negatywnie na dobre imię Inwestorki.pl lub w inny sposób wyrządzający lub mogący wyrządzić szkodę Inwestorki.pl i lub innym uczestnikom.

12. W razie zachowania sprzecznego z niniejszym Regulaminem Inwestorki.pl uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z miejsca odbywania się Wydarzenia. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot ceny ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

13. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów otrzymanych od Inwestorki.pl, jeśli takie zostaną przekazane podczas Wydarzenia. Osoby bez identyfikatora mogą nie zostać wpuszczone do pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie.

14. Inwestorki.pl jest uprawniony do podejmowania bieżących decyzji w sprawach nieujętych w Regulaminie, w szczególności zagrażających bezpieczeństwu uczestników Wydarzenia. Jeżeli taka decyzja doprowadzi do wykluczenia uczestnika z udziału w Wydarzeniu z winy Klienta, Klientowi nie przysługuje zwrot ceny ani jakiekolwiek jej części, dokonanej z tytułu Umowy.

§3 WIZERUNEK

1. Klient, biorąc udział w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że podczas Wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia oraz filmy wideo, które będą następnie rozpowszechniane publicznie w Internecie i w innych miejscach, w szczególności w social mediach, prasie, czy czasopismach.

2. Klient, mając na uwadze art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 800 ze zm.) wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Inwestorki.pl, oraz jego publikacji w celu edukacyjnych, prasowych, promocyjnych, marketingowych Inwestorki.pl i jego partnerów.

3. Zgoda Klienta dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) o ile publikacje te nie będą naruszać dóbr osobistych i obejmuje takie formy publikacji jak w szczególności: na stronie www.inwestorki.pl, na profilach Inwestorki.pl w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc.); w materiałach promocyjnych i reklamowych Inwestorki.pl, w tym broszurach, ulotkach, kalendarzach, ofertach kierowanych do klientów itp., w mediach, prasie, w sieci Internet, w periodycznych i nieperiodycznych publikacjach, tworzących jednolitą lub niejednolitą całość, w tym w dziennikach i czasopismach, w tym również w ich wersjach elektronicznych, umieszczanie w katalogach produktów, a także w innych materiałach handlowych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub informacyjnych dotyczących lub związanych z produktami, wykorzystanie i rozpowszechnianie we wszelkiej działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz w działalności gospodarczej, w tym w trakcie pokazów, szkoleń, warsztatów i kursów organizowanych przez Inwestorki.pl

4. Klient dopuszcza możliwość przetwarzania wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, zestawienie z innymi osobami, uzupełnianie komentarzem, itp. na potrzeby konkursów oraz w celach informacyjnych, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach.

5. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga uprzedniej zgody Klienta na taką czynność i następuje nieodpłatnie.

6. Klient, biorąc udział w Wydarzeniu akceptuje fakt, że zdjęcia i inne materiały związane z jego wizerunkiem zostały wykonane po uprzednim poinformowaniu go i za jego zgodą.

7. Inwestorki.pl niniejszym informuje Klienta, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości.

8. Klient ma prawo wycofania zgody, o której mowa w niniejszym paragrafie w każdym czasie.

9. Powyższa zgoda dotyczy także sytuacji, w której Klient bierze udział w nagraniach video, wyraża swoją opinię, recenzję. Wypowiada się, podając jednocześnie swoje dane osobowe w szczególności dane na temat stanowiska, podmiotu, który reprezentuje, głosu, itp. w celu promowania czy recenzowania Wydarzenia.

10. W przypadku zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Wydarzenie, na rzecz osoby trzeciej, Klient zapoznaje osobę trzecią z niniejszym paragrafem, a osoba trzecia przesyła zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku na zasadach określonych powyżej na adres e-mail biuro@inwestorki.pl lub adres korespondencyjny Inwestorki.pl przed rozpoczęciem Wydarzenia.