REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH STACJONARNYCH INWESTORKI.PL

 1. Organizatorem spotkań Inwestorki.pl jest Katarzyna Dziubałka (zwana dalej Inwestorki.pl) z siedzibą w Warszawie, ul. Madziarów 4 (04-444), zarejestrowany w CEIDG dnia 1.10.2013 roku, NIP: 9521953807, REGON: 146868277.
 2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zakup biletu przez stronę www.inwestorki.pl bądź przez zgłoszenie uczestnictwa do działu sprzedaży Inwestorki.pl oraz opłacenie faktury.
 3. Cena obejmuje świadczenia znajdujące się̨ w wybranym pakiecie.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (wystawienia faktury), jednak nie później niż̇ na siedem dni przed terminem wydarzenia. Rezygnację należy przesłać mailem na adres: biuro@inwestorki.pl. Bilet można odsprzedać lub wymienić na inny termin/miasto. Nieobecność Uczestnika na spotkaniu rozumie się jako rezygnacje, za którą nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 5. Zwrot pieniędzy za uczestnictwo odbędzie się niezwłocznie przelewem, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania maila z informacją o rezygnacji.
 6. Inwestorki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz prelegentów wydarzenia.
 7. Uczestnicy spotkań Inwestorki.pl oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video Inwestorki.pl i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 8. Inwestorki.pl będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 9. Inwestorki.pl zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty uzyskają zwrot wpłaconych środków.
 10. Inwestorki.pl ma prawo wyprosić uczestnika wydarzenia, który jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas wydarzenia.
 11. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez uczestnika za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@inwestorki.pl lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby firmy: Katarzyna Dziubałka, 04-444 Warszawa, Madziarów 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 12. Administratorem danych osobowych uczestników jest Inwestorki.pl.
 • Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres do korespondencji, NIP są przetwarzane w celu realizacji umowy, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania Umowy.
 • Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail są również przetwarzane w celu realizowania marketingu bezpośredniego swoich usług, m.in. w celu przygotowania odpowiednio dostosowanych usług i treści marketingowych, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes WWK i wyrażona przez uczestników zgoda.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania przez Administratora czynności, a po ich wykonaniu przez 10 lat. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty współpracujące z WWK i organy administracji publicznej.
 • Uczestnik ma prawo: wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych; żądać dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia swoich danych osobowych. Najemca ma nadto prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Uczestnik nie jest zobowiązany/a do podania danych osobowych, ale ich niepodanie skutkuje wykonaniem umowy.